Säännöt

Jämsén-sukuseura ry:n säännöt on hyväksytty yhdistyksen perustamiskokouksessa 1.8.2010 Rautalammilla ja merkitty yhdistysrekisteriin 4.2.2011
 
 
I Sukuseuran nimi, kotipaikka ja tarkoitus

1 §
Yhdistyksen nimi on Jämsén-sukuseura ry, kotipaikka Rautalammin kunta ja toimialue koko maa. Yhdistystä kutsutaan jäljempänä sukuseuraksi tai seuraksi.

2 §
Sukuseuran tarkoituksena on selvittää Jämsénin suvun vaiheita ja historiaa, vaalia suvun perinteitä ja edistää yhteenkuuluvuuden tunnetta jäsentensä keskuudessa.

3 §
Sukuseura pyrkii toteuttamaan tarkoitusperiään

– järjestämällä yhteisiä kokouksia, sukupäiviä, retkeilyjä ja muita seuran toimintaan liittyviä tilaisuuksia,
– keräämällä ja arkistoimalla sukua koskevaa tietoutta,
– selvittämällä ja auttamalla suvun jäseniä selvittämään suvun vaiheita sekä saattamalla tutkimustyön tulokset jäsenten tietoon,
– harjoittamalla sukuseuran tarkoitusperiä edistävää julkaisutoimintaa, sekä
– pitämällä jatkuvasti luetteloa suvun jäsenistä.

II Seuran jäsenet

4 §
Sukuseuran jäseneksi voidaan hyväksyä jokainen 18 vuotta täyttänyt henkilö, joka isän tai äidin puolelta on sukuun kuuluva tai joka on sukuun kuuluvan aviopuoliso tai leski.

5 §
Sukuseuraan pyrkivän on ilmoittauduttava seuran hallitukselle, joka päättää jäseneksi ottamisesta.

Jäsenen, joka haluaa erota sukuseurasta, on ilmoitettava siitä kirjallisesti seuran hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka seuran kokouksessa pöytäkirjaan merkittäväksi.

6 §
Sukuseuran varsinaisen jäsenen tulee suorittaa varsinaisen sukukokouksen vuosittain vahvistama jäsenmaksu. Seuran hallitus voi myöntää vapautuksen jäsenmaksusta korkean iän, sairauden tai muun syyn aiheuttaman maksukyvyn heikkenemisen perusteella.

7 §
Sukuseuran ainaisjäseneksi katsotaan jäsen, joka yhdellä kertaa suorittaa jäsenmaksun kymmenkertaisena.

8 §
Seuran varsinaisen jäsenen alle 18 vuotiaat lapset voivat liittyä seuraan nuorisojäseninä, jotka ovat vapaat jäsenmaksusta ja joilla ei ole äänioikeutta seuran kokouksissa.

9 §
Hallituksen esityksestä voi sukukokous kutsua sukuseuran kunniajäseneksi henkilön, joka on erityisen ansioitunut seuran toiminnassa. Kunniajäsen on vapaa
jäsenmaksusta.

10 §
Sukuseuran jäsenistä tulee hallituksen pitää jäsenluetteloa.

III Seuran hallitus

11 §
Sukuseuran asioita hoitaa hallitus ja hallituksen puheenjohtaja, jotka valitaan varsinaisessa sukukokouksessa. Hallitukseen kuuluu vähintään kuusi ja enintään 11 jäsentä.

Hallituksen jäsenten toimikausi on kaksi vuotta.

Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä keskuudestaan tai ulkopuolelta sukuseuran sihteerin, rahastonhoitajan ja muut mahdolliset toimihenkilöt.

Hallitus on päätösvaltainen, kun sukuseuran puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja sekä vähintään kaksi muuta jäsentä, jos hallituksen jäsenmäärä on kuusi, tai vähintään neljä muuta jäsentä, jos jäsenmäärä on kuutta suurempi, on saapuvilla. Päätökset tehdään yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni.

Hallituksen kokouksista on pidettävä päätöspöytäkirjaa.

12 §
Hallitus voi keskuudestaan tai muista sukuseuran jäsenistä asettaa avukseen valiokuntia erityisten tehtävien hoitamista varten.

13 §
Sukuseuran nimen kirjoittavat sukuseuran puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja yhdessä tahi jompikumpi heistä yhdessä seuran sihteerin tai rahastonhoitajan kanssa taikka sihteeri ja rahastonhoitaja yhdessä.

14 §
Sukuseura voi toimintansa tukemista varten ottaa vastaan testamentattua tahi lahjoitettua omaisuutta, perustaa rahastoja sekä asianomaisella luvalla järjestää
keräyksiä ja arpajaisia. Seura voi omistaa toimintansa kannalta tarpeellisia kiinteistöjä.

IV Seuran tilit

15 §
Sukuseuran tilit päätetään kalenterivuosittain. Ne on annettava tilintarkastajille tarkastettaviksi viimeistään seuraavan helmikuun kuluessa. Sukuseuran toimikausi on kaksi vuotta.
Tilintarkastajien lausunto tilien ja seuran hallinnon tarkastuksesta on annettava hallitukselle viimeistään seuraavan maaliskuun aikana.

V Seuran kokoukset

16 §
Sukuseuran varsinainen sukukokous pidetään hallituksen kutsusta sen määräämässä paikassa ja määräämänä aikana joka toinen vuosi huhti-syyskuun kuluessa. Kokouksesta on ilmoitettava seuran jäsenille vähintään neljä viikkoa aikaisemmin kutsulla, joka on julkaistu sanomalehdissä tai annettu tiedoksi kirjeellä tai sähköpostitse tai Sukuseuran Internet-sivuilla.

Ylimääräiseen sukukokoukseen kutsutaan seuran jäsenet hallituksen toimesta sanomalehti-ilmoituksella tai kirjeellä tai sähköpostitse tai Sukuseuran Internet-sivuilla
vähintään kaksi viikkoa ennen kokousta.

17 §
Sukukokoukselle valitaan puheenjohtaja ja sihteeri ja kaksi pöytäkirjan tarkastajaa. Kokouksessa todetaan sen laillisuus. Varsinaisessa sukukokouksessa päätetään
seuraavista asioista:

1) hyväksytään edellisen toimikauden toimintakertomus,
2) hyväksytään edellisen toimikauden tilit ja päätetään vastuuvapauden myöntämisestä tilivelvollisille,
3) vahvistetaan hallituksen laatima alkaneen toimikauden toimintasuunnitelma ja talousarvio,
4) valitaan hallituksen jäsenet ja puheenjohtaja,
5) valitaan yksi varsinainen tilintarkastaja ja varatilintarkastaja tarkastamaan alkaneen toimikauden tilejä kalenteri vuosittain ja seuran hallintoa,
6) päätetään alkaneena toimikautena kannettavan vuosittaisen jäsenmaksun suuruus, sekä
7) päätetään muista kokouskutsussa mainituista asioista.

18 §
Sukukokouksessa on jokaisella sukuseuran läsnäolevalla varsinaisella jäsenellä, joka on suorittanut edellisen vuoden jäsenmaksunsa, sekä ainais- ja kunniajäsenellä yhtäläinen äänioikeus.

Kokouksen päätökseksi tulee se mielipide, jonka hyväksi useimmat äänet on annettu, ellei näissä säännöissä edellytetä määräenemmistöä. Jos äänet menevät
tasan, voittaa se mielipide, jonka puolesta kokouksen puheenjohtaja on äänestänyt. Äänten ollessa vaaleissa tasan määrätään tulos arvalla.

VI Sääntöjen muuttaminen ja seuran purkaminen

19 §
Päätös sääntöjen muuttamisesta tai sukuseuran purkamisesta voidaan tehdä vain, jos siitä on kokouskutsussa nimenomaan ilmoitettu.

Päätös sääntöjen muuttamisesta edellyttää, että sitä kannattaa vähintään kaksi kolmannesta äänestyksessä annetuista äänistä.

Sukuseuran purkamista koskevan päätöksen tekemiseen vaaditaan sama äänten enemmistö kahdessa peräkkäisessä suvun kokouksessa, jotka pidetään vähintään
kahden kuukauden väliajoin.

20 §
Jos sukuseura purkautuu, viimeisessä sukukokouksessa on päätettävä seuran omaisuuden käyttämisestä seuran tarkoitusperiä edistävällä tavalla. Sukuseuran
arkisto on luovutettava Jyväskylän maakunta-arkistolle.

21 §
Kaikessa muussa noudatetaan yhdistyslain voimassa olevia säännöksiä.